چرا پیکرشناسی ( پیکرسنجی ) ؟

0

در تست پیکرسنجی که توسط آنتروپومتریست های سازمان جهانی پیکرسنجی ISAK انجام می گیرد نتایجی به دست می آید که در چهار صفحه به آزمودنی اعلام می گردد و اطلاعاتی که از این تست بدست می آید در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت که از جمله در استعدادیابی ورزشی و نیز برنامه های تغذیه دقیق و نیز برنامه نویسی تمرین برای مربیان و نمونه های دیگر شامل ساخت وسایل و امکانات ویژه برای افزایش بحث رفاهی افراد سالم و دچار معلولیت و آسیب.

نمونه صفحات و نیز نتایجی بدست آمده از هر صفحه برای شما نمایش داده می شود.

صفحه اول
١- تعیین تیپ بدنی افراد
٢- سنجش ترکیب بدن و سلامت
٣- تفسیر جایگاه سلامت
۴- تعیین وضعیت تغذیه فرد

صفحه دوم
١- تخمین قد نهایی و دامنه بالایی و پایینی قد
٢- تعیین سن تخمینی استخوان
٣- تعیین سن اوجگیری قد و وزن
۴- بهترین زمان تجویز آزمون های ورزشی و آمادگی جسمانی در محدوده زمانی بلوغ

صفحه سوم
تحلیل انطباق جسمانی با رشته های ورزشی و درصد موفقیت فرد در ۴۴ رشته ورزشی

صفحه چهارم
١- مقایسه میزان چربی نواحی مختلف بدن با مقادیر میانگین
٢- تعیین وضعیت چربی اندام تحتانی و فوقانی و تنه و شکم
٣- توصیف وضعیت استخوان بندی و عضلات در مقایسه با مقادیر میانگین
۴- تخمین آمادگی هوازی یا وضعیت قلبی تنفسی فرد

کاربرد پیکرشناسی در استعدادیابی ورزشی

با پیکرسنجی و استعدادیابی می‌توان از هدر رفت عمر ورزشی و هزینه‌های جاری فرد جلوگیری کرد.

استعدادیابی علمی نوین در عرصه جهان است، که در هر کشور و جامعه‌ای پایه و اساس خاص خود را داشته و به طبع در ایران نیز با توجه به اهمیت آن در حال توسعه و پیشرفت است. در استعداد یابی ورزشی استفاده از ابزارهای علمی دقیق و پیشرفته اهمیت بسزایی دارد. همچنین مقایسه نتایج با داده های بومی و توجه به ویژگی های قومیتی و جغرافیایی امری ضروری می باشد.
کشورهای موفق در رقابت های بزرگ ورزشی همچون المپیک از سنین پایه کار استعدادیابی را انجام می دهند.
در روش سیستماتیک استعدادیابی،آزمون‌ها و آزمایش‌های علمی متفاوتی برای تشخیص استعداد در افراد به کار می رود که این آزمون‌ها برای اندازه‌گیری استعدادهای پایه در زمینه های گوناگون می ‌باشند. از این رو معیارهای استعدادیابی مختلفی همچون ویژگی های پیکر سنجی ،ویژگی های فیزیولوژیک ،ویژگی های روانشناختی ،ویژگی های حرکتی و … برای یافتن استعداد ورزشی افراد لازم است.

انتخاب بهترینها، پیش بینی موفقیتها

با پیکرسنجی و استعدادیابی می‌توان از هدر رفت عمر ورزشی و هزینه‌های جاری فرد جلوگیری کرد.

استعدادیابی علمی نوین در عرصه جهان است، که در هر کشور و جامعه‌ای پایه و اساس خاص خود را داشته و به طبع در ایران نیز با توجه به اهمیت آن در حال توسعه و پیشرفت است. در استعداد یابی ورزشی استفاده از ابزارهای علمی دقیق و پیشرفته اهمیت بسزایی دارد. همچنین مقایسه نتایج با داده های بومی و توجه به ویژگی های قومیتی و جغرافیایی امری ضروری می باشد.
کشورهای موفق در رقابت های بزرگ ورزشی همچون المپیک از سنین پایه کار استعدادیابی را انجام می دهند.
در روش سیستماتیک استعدادیابی، آزمون‌ها و آزمایش‌های علمی متفاوتی برای تشخیص استعداد در افراد به کار می رود که این آزمون‌ها برای اندازه‌گیری استعدادهای پایه در زمینه های گوناگون می ‌باشند. از این رو معیارهای استعدادیابی مختلفی همچون ویژگی های پیکر سنجی ،ویژگی های فیزیولوژیک ،ویژگی های روانشناختی ،ویژگی های حرکتی و … برای یافتن استعداد ورزشی افراد لازم است.

پیکر سنجی ارزان‌ترین و علمی‌ترین راه استعدادیابی جسمانی در ورزش است، که در آن با شناسایی افراد مستعد در یک رشته خاص ورزشی می‌توان از آنها به عنوان سرمایه‌های ورزشی کشور یاد کرد.

کاربرد برنامه پیکر سنجی در خصوص استفاده برای افراد بزرگسال

علاوه بر مشخصاتی که از فرد در بالا داده شده می تواند در برنامه ورزشی و لاغری مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه ای از تست پیکر سنجی برای فرد بزرگسال برای ملاحظه قرار داده می شود.

اطلاعات حاصل پس از تست های پیکرسنجی در ۴ صفحه به افراد داده می شود.

صفحه اول
١- تعیین تیپ بدنی افراد
٢- سنجش ترکیب بدن و سلامت
٣- تفسیر جایگاه سلامت
۴- تفسیر نتایج آماری و اینکه شخص با نرم استاندارد بدنش چقدر فاصله دارد.

صفحه دوم
١- نتایج تحلیل انطباق جسمانی با رشته های ورزشی و درصد موفقیت فرد در ۳۴ رشته برای خانم ها و ۴۴ رشته برای آقایان

صفحه سوم
۱- میزان هزینه انرژی(کالری) و کاهش وزن خالص چربی (گرم) در هر ۳۰ دقیقه از فعالیت های ورزشی مختص اندام و مشخصات کنونی شما

صفحه چهارم
۱- بررسی تناسب کلی و مشروح پیکرشناختی اندازه های بدن
۲- الگوی توزیع و تجمع چربی ها در هر یک از مناطق ۸ گانه چربی های زیر پوست
۳- وضعیت تجمع چربی ها در سه ناحیه بالاتنه، میان تنه و پایین تنه
۴- توصیف استخوان بندی و عضلات
۵- برنامه تمرینی مرحله اول (هفته اول تا هشتم)

Leave A Reply

Your email address will not be published.